Zpracování osobních údajů

1.Správce osobních údajů

 • ELVETO s.r.o., se sídlem Vinohradská 713, Hlinsko, 539 01

 

2.Zásady zpracování osobních údajů

 • Osobní údaje zpracováváme korektně, zákonným a transparentním způsobem.
 • Osobní údaje shromažďujeme výhradně pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nejsou zpracovány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný.
 • Rozsah zpracovávaných osobních údajů je přiměřený, relevantní a omezený pro naplnění stanovených účelů.
 • Přijali jsme veškerá rozumná opatření, abychom zpracovávali přesné a aktualizované osobní údaje.
 • Osobní údaje uchováváme pouze po dobu, která je nezbytná pro účely, pro které jsou zpracovány.
 • Osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajišťuje jejich náležité zabezpečení, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických a organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

 

3.Jaké osobní údaje zpracováváme

 • Jméno a příjmení
 • Adresa
 • Telefonní číslo
 • Emailová adresa
 • IČO, DIČ

 

4.Na jakém právním základu Vaše osobní údaje zpracováváme

 • Fakturace, vzájemná komunikace

 

 

5.Komu Vaše osobní údaje poskytujeme

 • Našim dodavatelům logistiky
 • Orgánům státní správy

 

6.Práva subjektů údajů

Dle GDPR jsou Vaše práva:

 • Právo subjektu OU být zapomenut, být vymazán (čl. 17 GDPR)
 • Právo subjektu OU být seznámen s údaji, které správce či zpracovatel o subjektu má (čl. 15 GDPR)
 • Právo subjektu OU vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů (čl. 21 GDPR)
 • Právo subjektu OU na omezení zpracování (čl. 18 GDPR)
 • Právo subjektu OU mít možnost přenést své osobní údaje od správce k třetímu subjektu (čl. 20 GDPR)
 • Právo subjektu OU žádat lidský přezkum v případě automatizovaného rozhodování (čl. 22 GDPR)
 • Právo subjektu OU aktualizovat své osobní údaje tak, aby mu jejich neaktuální verze nezpůsobila újmu (čl. 16 GDPR)

 

7.V souladu s článkem 21 odst. 4 GDPR zvlášť informuje, že máte právo namítat automatizované individuální rozhodování a že podle čl. 21 odst. 2 GDPR máte právo kdykoliv namítat proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu. Zároveň Vás informuje, že v případě podezření, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány neoprávněně, máte právo podat Úřadu na ochranu osobních údajů České republiky stížnost.